STYLING by BACOB

since 2015年

簡單的 日系的 看重細節的

B店員相信
利用幾個basic款+ 一個著眼點
就可以搭配出一個非常全面嘅造型

𝘄𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗲 𝗹𝗼𝘃𝗲
✔️𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗲𝗱
✔️𝙢𝙖𝙙𝙚 𝙞𝙣 𝙠𝙤𝙧𝙚𝙖
✔️𝙋𝙞𝙘𝙠𝙚𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙡𝙤𝙫𝙚